Přednáškové texty z Geodézie

Doc. Ing. Václav Čada CSc.

Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky

Materiál je určený pro výuku studentů oboru Geomatika na Západočeské univerzitě. Dále je dokument určený pouze pro osobní potřebu. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Obsah

1. Úvod do geodézie
1.1. Geodézie ve vazbě ostatních geověd
1.2. Úkoly a dělení geodézie
1.3. Dějiny geodézie
1.3.1. Starověk
1.3.2. Středověk
1.3.3. Novověk
2. Tvar zemského tělesa a referenční plochy
2.1. Vliv zakřivení Země na měřené veličiny
2.1.1. Redukce délek
2.1.2. Rozdíly v úhlech
2.1.3. Rozdíly ve výškách
2.2. Způsoby sběru geodetických informací
2.2.1. Aproximace reliéfu, morfologické plochy
2.2.2. Prostorová lokalizace bodů
2.2.3. Způsoby zpracování měření
2.3. Souřadnicové systémy
2.3.1. Souřadnicové systémy stabilního katastru
2.3.2. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
2.3.3. Souřadnicový systém S-42
2.3.4. Souřadnicový systém WGS 84
3. Geodetické základy
3.1. Budování klasických polohových bodových polí
3.1.1. Projekt budování polohových bodových polí
3.1.2. Stabilizace bodů
3.1.3. Signalizace bodů
3.1.4. Označování bodů
3.2. Modernizace geodetických základů v ČR
3.2.1. Kampaň EUREF-CS/H-91
3.2.2. Referenční GPS síť nultého řádu (NULRAD)
3.2.3. Referenční GPS síť DOPNU
3.2.4. Zhuštění sítě DOPNUL
3.3. Aktivní polohové systémy
4. Geodetické přístroje
4.1. Proces měření
4.2. Základní charakteristiky a vlastnosti geodetických přístrojů
4.3. Základní součásti geodetických přístrojů
4.3.1. Mechanické součásti přístrojů
4.3.2. Optické součásti přístrojů
4.3.3. Jednoduché optické přístroje
4.3.4. Odečítací pomůcky geodetických přístrojů
4.3.5. Příslušenství geodetických přístrojů
4.4. Teodolit
4.4.1. Dělení teodolitů podle konstrukce
4.4.2. Dělení teodolitů podle přesnosti
4.5. Zkoušky a rektifikace teodolitů
5. Měření úhlů
5.1. Určování úhlů konstantní velikosti
5.2. Určování úhlů libovolné velikosti
5.2.1. Měření vodorovných úhlů
5.2.2. Magnetické azimuty [53], [45], [70]
5.2.3. Astronomické azimuty [53]
5.2.4. Měření svislých úhlů
6. Měření délek
6.1. Metody přímého měření délek
6.1.1. Měření délek pásmem
6.1.2. Velmi přesné měření délek invarovými dráty
6.1.3. Měřické latě
6.2. Metody nepřímého měření délek
6.2.1. Trigonometrické určování délek
6.2.2. Optické měření délek
6.2.3. Fyzikální dálkoměry
6.2.4. Elektronické dálkoměry
6.3. Redukce měřených délek
6.3.1. Převod na referenční plochu
6.3.2. Převod do zobrazovací roviny
6.3.3. Topografická redukce
6.4. Elektronické tachymetry
7. Souřadnicové výpočty v rovině
7.1. Základní vlastnosti
7.2. Základní geodetické úlohy
7.2.1. 1. geodetická úloha
7.2.2. 2. geodetická úloha
7.3. Metody protínání
7.3.1. Protínání vpřed z úhlů
7.3.2. Protínání vpřed ze směrů
7.3.3. Protínání vpřed z délek
7.3.4. Protínání zpět
7.3.5. Určení nepřístupné vzdálenosti
7.4. Polygonové pořady
7.4.1. Volný polygonový pořad
7.4.2. Uzavřený polygonový pořad
7.4.3. Vetknutý polygonový pořad (oboustranně připojený)
7.4.4. Polygonový pořad oboustranně připojený a jednostranně orientovaný
7.4.5. Polygonový pořad oboustranně polohově připojený a oboustranně orientovaný
7.4.6. Nepřímo připojený polygonový pořad
7.5. Vyrovnání geodetických sítí
7.5.1. Vyrovnání měření přímých
7.5.2. Vyrovnání měření podmínkových
7.5.3. Vyrovnání měření zprostředkujících
7.6. Budování podrobného polohového bodového pole
8. Metody měření polohopisu
8.1. Polární metoda
8.2. Ortogonální metoda
8.3. Metoda konstrukčních oměrných
8.4. Metoda protínání vpřed
8.5. Výpočet podrobných bodů polohopisu
8.5.1. Polární metoda
8.5.2. Ortogonální metoda
9. Zpracování výsledků měření polohopisu
9.1. Kartografické materiály a pomůcky
9.2. Konstrukční práce na mapách velkého měřítka
9.3. Kartografické práce
9.4. Kartometrické práce
9.4.1. Kartometrické měření délek
9.4.2. Kartometrické měření úhlů
9.4.3. Kartometrické měření ploch
9.4.4. Kartometrické zjišťování souřadnic bodů
9.5. Určování výměr
9.5.1. Určování výměr rozkladem na jednodušší obrazce
9.5.2. Určování výměr ze souřadnic
9.5.3. Určování výměr ze stran a obvodových úhlů
10. Výšky, jejich určování a referenční plochy
10.1. Výškové základy v ČR
10.2. Stabilizace nivelačních bodů
10.3. Nivelační údaje
11. Geometrická nivelace
11.1. Nivelační přístroje
11.1.1. Libelové nivelační přístroje
11.1.2. Kompenzátorové nivelační přístroje
11.1.3. Laserové nivelační přístroje
11.2. Nivelační latě a nivelační pomůcky
11.3. Zkoušky a rektifikace nivelačních přístrojů
11.3.1. Zkoušky a rektifikace libelového nivelačního přístroje
11.3.2. Zkoušky a rektifikace kompenzátorového nivelačního přístroje
11.4. Zdroje chyb při nivelaci
11.4.1. Hrubé chyby
11.4.2. Nevyhnutelné chyby
11.5. Metody nivelace
11.6. Výpočet a vyrovnání výšek, odhad charakteristik přesnosti
11.7. Speciální výškové práce
12. Hydrostatická nivelace
13. Trigonometrické určování výšek a převýšení
13.1. Určení výšky objektu
13.2. Určení výšky bodu
13.3. Převýšení dvou bodů a opravy trigonometrického převýšení
13.4. Měření zenitových úhlů
13.5. Trigonometrická nivelace
14. Barometrické určování výšek
14.1. Barometrické přístroje
14.2. Metody barometrického měření výšek
15. Metody měření výškopisu
15.1. Plošná nivelace
15.2. Tachymetrie
15.2.1. Nitková tachymetrie
15.2.2. Tachymetrie s elektronickým tachymetrem a bloková tachymetrie
16. Zpracování výsledků měření výškopisu
16.1. Konstrukční práce na mapách velkého měřítka
16.2. Kartografické práce

Seznam obrázků

1.1. Vztah mezi geodézií a některými dalšími vědními obory
2.1. Tíhová síla
2.2. Geoid [44]
2.3. Tížnicová odchylka
2.4. Rozdíl mezi délkami ve skutečném a zdánlivém horizontu
2.5. Redukce délky do nulového horizontu
2.6. Vliv zakřivení Země na výšky
2.7. Pravidelný jednoduchý terén [2]
2.8. Pravidelný členitý terén [2]
2.9. Nepravidelný terén [2]
2.10. Zeměpisné souřadnice [9]
2.11. Rovinné souřadnice (pravoúhlé)
2.12. Kartografické souřadnice [5]
2.13. Měřický náčrt ortogonální metody se záznamem naměřených dat [35]
2.14. Výstup registrovaných dat
2.15. Souřadnicové systémy stabilního katastru (Gusterberg a Svatý Štěpán) [45]
2.16. Schéma Křovákova zobrazení [10]
2.17. Umístění bývalé ČSR v souřadnicovém systému JTSK [44]
2.18. Gaussovo zobrazení šestistupňovými pásy [44]
2.19. Sořadnicový systém WGS 84 [59]
2.20. Zobrazení UTM [59]
3.1. Trigonometrická síť I. řádu pro mapování stabilního katastru na území Čech [11]
3.2. Vojenská síť [44]
3.3. Jednotná trigonometrická síť katastrální I. řádu z roku 1936 [44]
3.4. Československá astronomicko-geodetická síť s vyznačenými základnami [10]
3.5. Postup budování polohových bodových polí [9]
3.6. Stabilizace povrchovou a dvěma podzemními značkami [61]
3.7. Nivelační značky [61]
3.8. Stabilizace kovovým čepem [61]
3.9. Boční stabilizace [61]
3.10. Ochranná tyč [61]
3.11. Geodetické údaje trigonometrického bodu
3.12. Geodetické údaje zhušťovacího bodu
3.13. Geodetické údaje ostatních bodů podrobného polohového bodového pole
3.14. Referenční GPS síť nultého řádu (NULRAD) [9]
3.15. Schéma sektorů sítě DOPNUL [9]
3.16. Princip virtuální referenční stanice [26]
4.1. Stavěcí šroub [45]
4.2. Rektifikační šroub [45]
4.3. Lineární ustanovka [45]
4.4. Svislá ustanovka [45]
4.5. Vodorovná ustanovka [45]
4.6. Zjemnění pohybu jemné ustanovky dvojzvratnou nerovnoměrnou pákou [45]
4.7. Souosá ustanovka [45]
4.8. Stativ
4.9. Podložka
4.10. Způsoby zachycení svislého tlaku alhidády [45]
4.11. Příklady rektifikačních zařízení pouzdra vodorovné osy [45]
4.12. Odraz a lom
4.13. Deviace paprsku [27]
4.14. Deviace paprsku využití kombinace rovinných zrcadel [27]
4.15. Příklady odrazných hranolů [27]
4.16. Optický klín [45]
4.17. Planparalelní deska [45]
4.18. Tloušťka čočky [45]
4.19. Průchod paprsku uzlovými body čočky [45]
4.20. Konstrukce obrazu u čočky spojné a rozptylné [45]
4.21. Kombinace dvou tenkých jednoduchých čoček [45]
4.22. Vada chromatická [45]
4.23. Vada sférická [45]
4.24. Řez pravým okem [27]
4.25. Refrakční vady [27]
4.26. Konstrukce obrazu lupou [45]
4.27. Konstrukce obrazu mikroskopem [45]
4.28. Konstrukce obrazu dalekohledem [33]
4.29. Příklady nitkových křížů [27]
4.30. Dalekohled s přímou optickou osou [27]
4.31. Dalekohled se zalomenou optickou osou [27]
4.32. Čočkozrcadlový dalekohled [27]
4.33. Zvětšení dalekohledu [45]
4.34. Zorné pole dalekohledu [45]
4.35. Světelnost dalekohledu [45]
4.36. Dalekohled proměnlivé délky [27]
4.37. Dalekohled stálé délky [27]
4.38. Index [33]
4.39. Čárkový mikroskop [27]
4.40. Vernier [33]
4.41. Mřížka [45]
4.42. Stupnicový mikroskop [27]
4.43. Schéma jednoduchého optického mikrometru [33]
4.44. Příklad čtení jednoduchého mikrometru [27]
4.45. Princip koincidenčního způsobu odečítání [45]
4.46. Princip impulsového systému [33]
4.47. Interpolace s elektronickým mikrometrem [38]
4.48. Kódový kruh [33]
4.49. Snímání kódů fotodiodami [33]
4.50. Typy závaží závěsných olovnic
4.51. Tyčová olovnice [29]
4.52. Způsoby umístění optických olovnic [27]
4.53. Krabicová libela
4.54. Trubicová libela [50]
4.55. Ochranné pouzdro libely [33]
4.56. Citlivost libely
4.57. Určení citlivosti libely [33]
4.58. Indexová libela [33]
4.59. Rektifikace libely na rektifikačním pravítku [33]
4.60. Schématické znázornění kyvadlového kompenzátoru a jeho funkce [27]
4.61. Schématické znázornění kompenzátoru nivelačního přístroje Zeiss Ni 007 [50]
4.62. Křížový kompenzátor [33]
4.63. Dvojrozměrný polohový detektor [33]
4.64. Schéma teodolitu [45]
4.65. Jednoduchý teodolit [50]
4.66. Repetiční teodolit [50]
4.67. Teodolit s limbem na postrk [50]
4.68. Základní osy teodolitu [33]
5.1. Vodorovný a svislý úhel [45]
5.2. Radián [29]
5.3. Určení pravého úhlu pomocí pásma [45]
5.4. Průchod světelných paprsků v trojbokém hranolu [27]
5.5. Průchod světelných paprsků v pentagonálním hranolu [27]
5.6. Určení kolmice pentagonem [29]
5.7. Chod světelných paprsků v dvojitém pentagonu [29]
5.8. Určení kolmice dvojitým pentagonem [53]
5.9. Zápisník měřených vodorovných směrů [53]
5.10. Chyba z excentricity alhidády [45]
5.11. Chyba z nediametrální polohy čtecích zařízení [45]
5.12. Vliv chyby z excentricity záměrné roviny na vodorovný směr [45]
5.13. Vliv chyby z excentricity záměrné roviny na vodorovný úhel [45]
5.14. Chyba z nesprávného dostředění přístroje [45]
5.15. Chyba z nesprávné centrace signálu [45]
5.16. Horizontální refrakce [62]
5.17. Přímé určení centračních prvků [52]
5.18. Nepřímé určení centračních prvků – stanovisko v úrovni terénu
5.19. Nepřímé určení centračních prvků – stanovisko nelze volit v úrovni terénu [14]
5.20. Centrace stanoviska [14]
5.21. Centrace počátečního směru [14]
5.22. Centrace cíle [14]
5.23. Centrace stanoviska i cíle [14]
5.24. Magnetický azimut [45]
5.25. Magnetická deklinace [45]
5.26. Mapa izogon [53]
5.27. Mapa izopor [53]
5.28. Deklinační magnetka [53]
5.29. Číslování stupnice v záporném smyslu [53]
5.30. Číslování stupnice v kladném smyslu [53]
5.31. Trubicový usměrňovač [53]
5.32. Přímé určení magnetického azimutu [53]
5.33. Nepřímé určení magnetického azimutu [53]
5.34. Určení směru místního poledníku pomocí meridiánové konvergence [45]
5.35. Určení místního poledníku metodou stejných výšek hvězdy [29]
5.36. Číslování kruhu pro měření zenitových úhlů [53]
5.37. Číslování kruhu pro měření svislých úhlů [53]
5.38. Zápisník měřených výškových úhlů [53]
5.39. Určení indexové chyby, pokud je vertikální kruh číslován proti směru hodinových ručiček a nula stupnice odpovídá vodorovné záměře [45]
5.40. Určení indexové chyby, pokud je vertikální kruh číslován po směru číslování na hodinách a nula stupnice odpovídá vodorovné záměře [45]
5.41. Určení indexové chyby, pokud je vertikální kruh číslován po směru hodinových ručiček a upraven k přímému odečítání zenitových úhlů [45]
5.42. Chyba z excentricity točné osy dalekohledu [45]
5.43. chyba z nesprávného dostředění přístroje [53]
5.44. chyba z refrakce [45]
6.1. Mezinárodní prototyp metru [62]
6.2. Číslování pásma [37]
6.3. Pásmo na vidlici
6.4. Pásmo v pouzdře
6.5. Měření délky přes údolí [37]
6.6. Měření délek ze svahu [37]
6.7. Měření sklonu pásma [37]
6.8. Přesné měření délek [37]
6.9. Chyba z nevodorovné polohy pásma [37]
6.10. Milimetrové stupničky [62]
6.11. Ryska [62]
6.12. Umístění čtecí značky na stativu [62]
6.13. Umístění čtecí značky na kůlu [62]
6.14. Měření invarovými dráty [62]
6.15. Měření délky latí [32]
6.16. Geodetický klínek [13]
6.17. Určení délky d sinusovou větou [50]
6.18. Určení délky d Pythagorovou větou [50]
6.19. Dálkoměrný trojúhelník [33]
6.20. Paralaktické určování délek [49]
6.21. Příklady paralaktických článků [50]
6.22. Princip nitkového dálkoměru [50]
6.23. Analaktický dalekohled [27]
6.24. Určení vodorovné délky a převýšení nitkovým dálkoměrem [45]
6.25. Princip dvojobrazového dálkoměru s latí [50]
6.26. Řez dálkoměrem Redta 002 [32]
6.27. Princip dvojobrazového dálkoměru bez lati [27]
6.28. Koincidence obrazu [27]
6.29. Zorné pole diagramového dálkoměru [27]
6.30. Princip multiplikační metody [51]
6.31. Princip elektronického měření délek [45]
6.32. Amplitudová modulace sinusového tvaru [40]
6.33. Schéma světelného dálkoměru [51]
6.34. Schéma radiového dálkoměru [51]
6.35. Převod měřené délky D na přímou spojnici d, jí odpovídající tětivu t a jí odpovídající kruhový oblouk s´ [62]
6.36. Převod kruhového oblouku na eliptický [62]
6.37. Převod eliptického oblouku na oblouk elipsy [62]
6.38. Tabulka hodnot délkového zkreslení k argumentu R [55]
6.39. Průběh délkového zkreslení v Křovákově zobrazení [45]
6.40. Průběh délkového zkreslení v Gaussově zobrazení [5]
6.41. Jednostranná centrace délky s úhlem měřeným na centru [1]
6.42. Jednostranná centrace délky s úhlem měřeným na excentru [1]
6.43. Oboustranná centrace délky s úhly měřenými na excentrických stanoviskách [1]
7.1. Souřadnicové rozdíly, vodorovná vzdálenost, směrníky a kvadranty
7.2. Vyrovnaný směrník
7.3. 1. geodetická úloha
7.4. 1. geodetická úloha (příklad)
7.5. Protínání vpřed z úhlů
7.6. Protínání vpřed z úhlů (příklad)
7.7. Protínání vpřed ze směrů
7.8. Analytické řešení
7.9. Protínání vpřed ze směrů (příklad)
7.10. Protínání vpřed z délek
7.11. Protínání vpřed z délek (příklad)
7.12. Protínání zpět pomocí Colinsova bodu
7.13. Protínání zpět pomocí Colinsova bodu (příklad)
7.14. Protínání zpět Cassiniho řešením
7.15. Protínání zpět Cassiniho řešením (příklad)
7.16. Určení nepřístupné vzdálenosti
7.17. Určení nepřístupné vzdálenosti (příklad)
7.18. Volný polygonový pořad
7.19. Volný polygonový pořad (příklad)
7.20. Uzavřený polygonový pořad
7.21. Uzavřený polygonový pořad (příklad)
7.22. Vetknutý polygonový pořad
7.23. Výpočet v pomocném souřadnicovém systému
7.24. Vetknutý polygonový pořad (příklad)
7.25. Oboustranně připojený a jednostranně orientovaný polygonový pořad
7.26. Oboustranně připojený a jednostranně orientovaný polygonový pořad (příklad)
7.27. Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad
7.28. Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad (příklad)
7.29. Nepřímo připojený polygonový pořad
7.30. Nepřímo připojený polygonový pořad (příklad)
7.31. Křivka výskytu náhodných oprav
7.32. Trojúhelníková podmínková rovnice
7.33. Stranová podmínková rovnice
7.34. Závěrová podmínková rovnice
7.35. Základnová podmínková rovnice
7.36. Podmínkové pozorování
7.37. Zprostředkující pozorování
8.1. Vznik rámového měřického náčrtu čtvrcením ML
8.2. Blokový měřický náčrt
8.3. Přehled měřických náčrtů
8.4. Polární metoda – pevné stanovisko
8.5. Polární metoda – volné stanovisko
8.6. Ortogonální metoda – pevná měřická přímka
8.7. Ortogonální metoda – volná měřická přímka
8.8. Konstrukční oměrné
8.9. Protínání ze směrů
8.10. Protínání z délek
8.11. Polární metoda – pevné stanovisko – výpočet souřadnic podrobných bodů polohopisu
8.12. Polární metoda – pevné stanovisko – výpočet souřadnic podrobných bodů polohopisu (příklad)
8.13. Polární metoda – volné stanovisko – výpočet souřadnic podrobných bodů polohopisu
8.14. Polární metoda – volné stanovisko – výpočet souřadnic podrobných bodů polohopisu (příklad)
8.15. Ortogonální metoda – pevná měřická přímka - výpočet souřadnic podrobných bodů polohopisu
8.16. Ortogonální metoda – pevná měřická přímka – výpočet souřadnic podrobných bodů polohopisu (příklad)
8.17. Ortogonální metoda – volná měřická přímka - výpočet souřadnic podrobných bodů polohopisu
8.18. Ortogonální metoda – volná měřická přímka – výpočet souřadnic podrobných bodů polohopisu (příklad)
9.1. Pravoúhlý koordinátograf
9.2. Polární koordinátograf
9.3. Klad, rozměry a označení ML katastrální mapy v S-JTSK
9.4. Vynesení bodu o známých souřadnicích
9.5. Výpočet průsečíku polygonové strany (či měřické přímky) s rámem mapového listu
9.6. Příklady mapových značek [44]
9.7. Specifikace a druhy čar [60]
9.8. Srážka mapy
9.9. Určení délky křivky pomocí odpichovacího kružítka
9.10. Nitkový planimetr
9.11. Polární planimetr
9.12. Určení výměry mnohoúhelníka rozkladem na jednodušší obrazce
9.13. Výměra trojúhelníka
9.14. Výměra lichoběžníka
9.15. Výměra čtyřúhelníka
9.16. Určování výměr ze souřadnic polárních
9.17. Určování výměr ze souřadnic pravoúhlých
9.18. Určování výměr ze stran a obvodových úhlů
10.1. Absolutní výška, relativní výška a převýšení
10.2. Výšky bodů téže hladinové plochy nad geoidem
10.3. Závislost výškového měření na cestě
10.4. Výšky bodu nad různými referenčními plochami
10.5. Hřebová značka osazovaná shora
10.6. Hřebová značka osazovaná shora nebo ze strany
10.7. Hřebová značka pro hloubkové stabilizace
10.8. Hřebová značka pro tyčové stabilizace
10.9. Čepová značka
10.10. Nivelační údaje
11.1. Princip geometrické nivelace
11.2. Schéma libelového nivelačního přístroje [71]
11.3. Princip automatického urovnání záměry [71]
11.4. Schéma kompenzátorového nivelačního přístroje [71]
11.5. Nivelační latě [71]
11.6. Zkouška podmínky L || Z [71]
11.7. Chyba ze zakřivení horizontu
11.8. Chyba ze svislé složky refrakce
11.9. Nivelace kupředu
11.10. Geometrická nivelace ze středu
11.11. Nivelace přes překážky
12.1. Hadicový výškoměr
13.1. Určení výšky objektu – 1. případ
13.2. Určení výšky objektu – 2. případ
13.3. Určení výšky objektu – pata a vrchol nejsou na jedné svislici
13.4. Obecná základna
13.5. Základna ve svislé rovině
13.6. Obecná základna – pata a vrchol nejsou na jedné svislici
13.7. Určení výšky přístupného bodu
13.8. Určení výšky nepřístupného bodu
13.9. Převýšení dvou bodů
13.10. Princip trigonometrické nivelace
13.11. Trigonometrická nivelace s jedenkrát měřeným převýšením
13.12. Trigonometrická nivelace s dvakrát měřeným převýšením
15.1. Výškopisný měřický náčrt
15.2. Blok
15.3. Ukázky sítí aplikovatelných pro metodu blokové tachymetrie [71]
16.1. Postup při řešení vrstevnic
16.2. Interpolace [71]
16.3. Ukázka mapových značek pro znázornění výškopisu [69]
16.4. Ukázka kartografického originálu (ZM 1:5000 doplněná výškopisem)

Seznam tabulek

2.1. Parametry vybraných elipsoidů
2.2. Střední poloměry křivosti pro vybrané elipsoidy
2.3. Poloměry referenčních koulí pro vybrané elipsoidy za zmíněných podmínek
2.4. Rozdíl mezi délkou na rovině a na kouli pro R = 6380 km
2.5. Redukce délky z nadmořské výšky
2.6. Chyby ve výškách pro vybrané hodnoty délek
3.1. Číslování bodů
4.1. Přehled vybraných teodolitů
6.1. Přehled vybraných rádiových elektronických dálkoměrů
6.2. Přehled vybraných světelných elektronických dálkoměrů
6.3. Přehled vybraných elektronických tachymetrů Leica
6.4. Přehled vybraných elektronických tachymetrů Carl Zeiss
6.5. Přehled vybraných elektronických tachymetrů Sokkia
6.6. Přehled vybraných elektronických tachymetrů Spektra Precision
6.7. Přehled vybraných elektronických tachymetrů Topcon
6.8. Přehled vybraných elektronických tachymetrů Topcon
7.1. Geometrické parametry a kriteria přesnosti polygonových pořadů dle [35]
8.1. Zápisník polární metody – pevné stanovisko
8.2. Zápisník polární metody – volné stanovisko
8.3. Zápisník ortogonální metody – pevná měřická přímka
8.4. Zápisník ortogonální metody – volná měřická přímka
8.5. Zápisník metody konstrukčních oměrných
8.6. Zápisník metody protínání z délek
8.7. Kritérium přesnosti podrobných bodů polohopisu [35]
9.1. Rozdělení mapových listů
9.2. Kvalita výměry dle způsobu jejich výpočtu [60]
10.1. Přehled výškových systémů použitých na území ČR
11.1. Zápisník technické nivelace
11.2. Zápisník měřených převýšení
13.1. Měření zenitových úhlů: Laboratorní jednotky
15.1. Kritéria přesnosti podrobných bodů výškopisu [72]
15.2. Kriteria vyberove stredni vyskove chyby [72]